Polityka prywatności

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy https://gniewkowo.inwestycjejst.pl/

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy investinkujawsko-pomorskie.pl, znajdujących się pod adresem https://gniewkowo.inwestycjejst.pl/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’ dalej Rozporządzenie 2016/679.
 2. W celu skorzystania z platformy investinlodzkie.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu. Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge.
 3. Platforma przygotowana została w ramach projektu: „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 4. Platforma ma na celu umożliwienie zapoznania się z ofertą inwestycyjną JST, w tym z ofertą gruntów które przeznaczone są pod inwestycje lub sprzedaż.
 5. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta (imię i nazwisko)……………….. reprezentujący …………………… z siedzibą przy ul. …………………… posiadającą numerem NIP ………………….. zwany dalej Urzędem Gminy/Miasta. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ……………………...
 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - ……………… (imię i nazwisko) z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail……………… lub korespondencyjnie na adres: …………….
 7. Administrator oświadcza, że w przypadku Państwa zainteresowania udostępnionymi ofertami przetwarzanie danych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
 8. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne organizacje, którym Urząd Gminy/Urząd Miasta może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Administratora danych w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).
 10. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny do ustania celu w związku, z którym przetwarzane są dane lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 12. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 13. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.06.2022r.
This website is using cookies. By continuing you agree to our cookies policy and let us use them.